ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา