อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่น รับมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ