การจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบขนาด
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ต.ค. 61181.27 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน พ.ย. 61181.12 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ธ.ค. 61181.11 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ม.ค. 62181.12 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ก.พ. 622.47 MB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน มี.ค. 621.8 MB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน เม.ย. 622.51 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 15 ม.ค. 62408.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1 15 ม.ค. 62444.49 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอาชีวะ 15 ม.ค. 62366.64 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำกระเป้าผ้าคอตตอน 16 ม.ค. 62395.31 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมไทย 16 ม.ค. 62370.31 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำฝ้าเพดารและอะลูมิเนียม 16 ม.ค. 62398.83 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพ กิจกรรมศูนย์แรงงงานอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่2 18 ม.ค. 62382.56 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง 23 ม.ค. 62388.08 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร ช่างหล่อท่อซีเมนต์ 24 ม.ค. 62375.94 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมไทย 24 ม.ค. 62369.48 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพ กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่3 24 ม.ค. 62402.38 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร ช่างหล่อท่อซีเมนต์ 1 ก.พ. 62394.2 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำน้ำพริกเครื่องแกง 1 ก.พ. 62386.58 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ครั้งที่ 2 11 ก.พ. 62404.69 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารผลการดำเนินงานชมรม to be number one 25 ก.พ. 62361.88 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ครั้งที่ 3 26 ก.พ. 62406.78 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตประกอบอาชีพของศูนย์แรงงานอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย 4 มี.ค. 62391.32 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 6 มี.ค. 62407.24 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน 6 มี.ค. 62413.71 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตอาชีพ กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 6 มี.ค. 62392.29 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 20 มี.ค. 62442.07 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 เม.ย. 62405.33 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการประเมินผลการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ 1 เม.ย. 62389.71 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 1 เม.ย. 62352.22 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 10 เม.ย. 62371.51 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดำเนินการบันทึกผลการสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ 14 พ.ค. 62363 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 14 พ.ค. 62352.88 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน พ.ค. 621.24 MB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน มิ.ย. 621.1 MB
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 - เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)381.86 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562217.22 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสารผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ219.29 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด234.83 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดฯ438.94 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ก.ค. 621.69 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส 4 งบดำเนินงาน213.42 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้252.38 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 20 ส.ค. 62234.06 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานประสานการให้บริการด้านแรงงาน 20 ส.ค. 62261.79 KB
แบบ สขร 1 ปี 62 เดือน ส.ค. 621.15 MB