วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

                ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน โดยพร้อมบริการและประสานสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แรงงานในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพพร้อมแข่งขัน

  

พันธกิจ  

               ต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานของหน่วยงาน โดยดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐาน 1101 พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรที่ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

             หน่วยงานเป็นศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การนำบริการ ไปสนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไป