โครงสร้างบุคลากร

บุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

   แรงงานจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

นายทเนตร  นาคแย้ม

 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางสาวฐาปนี พระธาตุ

นางสาวทิพวรรณ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

นางสาวศรัญญา  อาภรณ์พิโมกข์

นางสาวสุนีย์  หอมช่วย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นางสุณัฏฐา  จอกน้อย

นายพิเดช  คงเพ็ชรดิษฐ์

พนักงานธุรการ ส.๔

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นางบุษกร  สุชาติ

นางสาวปริศนา  หนูเอียด

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน

 

 

 

 

 

นางสาวภาวินี  แสนสุข

นายพยุงศักดิ์  พรหมศาสตร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

พนักงานขับรถยนต์