อำนาจหน้าที่ ภารกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา

 

อำนาจหน้าที่

          (๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          (๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          (๓) ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          (๔) ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

          (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ  :  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

ภารกิจ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๓) ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๔) ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงานเพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด คณะกรรมการ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด

(๖) ดำเนินการโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ และงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน

(๗) ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ และการร้องทุกข์ของญาติแรงงานไทยในต่างประเทศ

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 0-7432-5092, 0-7444-1950

http://www.songkhla.mol.go.th

songkhlamol@gmail.com

sk_mol@hotmail.com